Правила за безопасност при експлоатация на климатиците

Печат
Продупреждение!
-Ако ел.захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя или от упълномощен от него сервизен техник, за да се избегне риск от пожар.

Опасност!
-Не се опитвайте да монтирате климатизатора сами.
-Климатизатора няма части, които могат да бъдат сервизирани от потребителя. Винаги се консултирайте с упълномощен сервизен техник.
-При преместване, за демонтаж и монтаж се консултирайте със сервизния техник.
-Не се охлаждайте прекомерно, стоейки продължително време подложени на директния поток студен въздух.
-Никога не слагайте пръстите си или други предмети в смукателните решетки или в подаващия въздух отвор.
-Не изключвайте и не включвайте климатизатора чрез ел.захрнващ кабел.
-Внимавайте да не повредите ел.захранващия кабел.
-В случай на неизправна работа (мирис на изгоряло и други), веднага изключете климатизатора и от ел.мрежата и се консултирайте със сервизния техник.
-Ако ел.захранващия кабел на климатизатора е повреден, той може да се подмени само от сервизния техник, тъй като се изискват специализирани инструменти и кабел.

Внимание!
-По време на експолатация на климатизатора периодично проветрявайте помощението.
-Не направлявайте въздушния поток към камини или други нагревателни уреди.
-Не поставяйте никакви предмети върху вътрешното тяло на климатизатора.
-Не окачвайте никакви предмети върху вътрешното тяло на климатизатора.
-Не поставяйте вази с цветя или съдове с вода върху климатизатора.
-Не позволявайте климатизаторът да бъде обливан с вода.
-Не пипайте климатизатора с мокри ръце.
-Не теглете ел.захранващия кабел.
-Ако няма да ползвате климатизатора продължително време, изключете го от ел.мрежата.
-Проверете състоянието на ел.инсталацията за повреди.
-Не поставяйте растения или животни директно срещу въздушния поток.
-Не пийте водата, изтичаща от климатизатора.
-Проверявайте състоянието на стойката за монтаж на външното тяло за повреди.
-Не използвайте климатизатора за съхранение на продукти, разстения или животни, прецизни прибори или произведения на изкуството.
-Свързващите вентили се нагряват при работа в режим отопление, бъдете внимателни при допир.
-Не натискайте ребрата на топлообменнците.
-Ползвайте климатизатора само с монтиран в него въздушен филтър.
-Не поставяйте препятствия и не покривайте смукателните решетки и отоврите за изходящ въздух.
-Уверете се, че всякакъв вид електрони уреди се намират поне на един метър, както от външното, така и от вътрешното тяло.
-Избягвайте монтирането на климатизатора в близост до открити камини или други нагревателни уреди.
-При монтирането на вътрешното и външното тяло, вземете мерки да не бъдат достъпни за деца.
-Не ползвайте запалими газове в близост до климатизатора.
-Когато почиствате филтрите на климатизатора винаги предварително го изключвайте от ел. мрежата.
-Никога не ползвайте заедно стари и нови батерии или батерии от различен тип.